ການສ້າງ ສິ່ງຈູງໃຈ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍອາຍພິດ ຈາກ ການທໍາລາຍ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເສື່ອມໂຊມ

ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ

ຊື່ໂຄງການ : ໂຄງການປ້ອງກັນດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍຫຼີກລ້ຽງການທໍາລາຍປ່າໄມ້ (CliPAD)
ໃຫ້ທຶນໂດຍ : ກະຊວງຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ ແຫ່ງສະຫະພັນສາທາລະນະລັດເຢຍລະມັນ (BMZ)
ປະເທດ : ລາວ
ຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ : ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກ.ປ.)
ໄລຍະໂຄງການ : 2019 ຫາ 2021

Village-guide-at-Nam-Neun-Ecotourism-Site_rdax_350x233

ຄວາມເປັນມາ

ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີ ໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນ: ນໍ້າ, ບໍ່ແຮ່ ແລະ ປ່າໄມ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດ ທີ່ມີອັດຕາການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ສູງທີ່ສຸດ (58 ເປີເຊັນ) ໃນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ກໍຕາມ, ແຕ່ປ່າໄມ້ໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ ໃນທົດສະວັດຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ຊຶ່ງວ່າການປົກຫຸ້ມ ຂອງປ່າໄມ້ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 70 ເປີເຊັນ ຕາມທີ່ໄດ້ປະເມີນໄວ້ ໃນກາງຊຸມປີ 1960.

ໃນບັນດາສາຍເຫດຂອງການສູນເສຍປ່າໄມ້ລວມມີ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ແບບບໍ່ຍືນນານ, ການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ ແລະ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ຜົນຕາມມາແມ່ນມີລະດັບການປ່ອຍອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວສູງ, ມີການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ, ຜະລິດຕະຜົນປ່າໄມ້ມີຈໍານວນໜ້ອຍລົງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໄດ້ຈາກປ່າໄມ້ກໍ່ຫຼຸດລົງ ເຊັ່ນ ການປົກປ້ອງນໍ້າ ແລະ ດິນ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຈາກ ການພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນກຸ່ມຄົນທຸກຍາກທີ່ສຸດ ໃນສັງຄົມລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຜູ້ທີ່ອາໃສປ່າໄມ້ອັນບໍລິສຸດ ເພື່ອການດໍາລົງຊີວິດ.

ຄໍາວ່າເຣດ (REDD) ຫຼື ຂຽນເຕັມວ່າ 'Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation = ການຫຼຸດຜ່ອນການ ປ່ອຍອາຍພິດຈາກການທໍາລາຍ ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້' ແມ່ນເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງມູນຄ່າດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ກາກບອນ ທີ່ຖືກເກັບກັກຢູ່ໃນປ່າໄມ້ ແລະ ມັນເປັນການສະໜອງສິ່ງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຈາກທີ່ດິນປ່າໄມ້ ພ້ອມທັງລົງທຶນໃສ່ແນວທາງໃນການຫຼຸດກາກບອນ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນນານ. ເຣດບວກ (REDD+) ດໍາເນີນ ໄປຫຼາຍກວ່າການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຈາກການທໍາລາຍ ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ຢ່າງດຽວ ເຊິ່ງລວມມີບົດບາດໃນການອະນຸລັກ, ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ແລະ ການເພີ້ມພູນມວນທາດກາກບອນປ່າໄມ້. 

ຈຸດປະສົງ

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ສາມາດ ໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນທີ່ອິງຕາມຜົນງານ ຜ່ານທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຣດ+ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.

Thomas Okfen GIZ_Primary Forest

ເປົ້າໝາຍ

ໂຄງການປ້ອງກັນດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍຫຼີກລ້ຽງການທຳລາຍປ່າໄມ້ (CliPAD) ໄດ້ລິເລີ່ມໃນປິ 2009 ເພື່ອຊ່ວຍລັດຖະບານລາວໃນຂະບວນການສ້າງຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ເຣດ+ (REDD+) ຂອງຕົນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງແລະຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ. ຢູ່ໃນໂຄງການນີ້, ຈີໄອແຊັດ ເປັນຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ  ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສ້າງກອບວຽກ ເຣດ+  ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ  ແລະ  ຂັ້ນແຂວງ ລວມທັງ ຂະບວນການວາງແຜນ ເຣດ+ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ສ.ປ.ປ.ລາວ ສາມາດ ເຂົ້າເຖີງ ການຈ່າຍເງິນ ທີ່ອິງຕາມຜົນງານ ຈາກວຽກງານເຣດ+. ມັນເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ເຊັ່ນ ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ບ້ານ ຢູ່ໃນສອງເມືອງ ຂອງ ແຂວງຫົວພັນ ພ້ອມທັງສ້າງກົນໄກ ເຣດ+ (REDD+) ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສ້າງຕົວແບບການສະໜອງເງິນ ແບບຍືນນານ. GIZ ຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບ ບ້ວງການເງິນຂອງໂຄງການ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບທຶນມາຈາກລັດຖະບານຂອງ ເຢຍລະມັນ ຜ່ານ ທາງທະນາຄານພັດທະນາ KfW.

ໃນນາມທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງລາວ, ໂຄງການນີ້ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາໂຄງການທໍາອິດທີ່ມີຢູ່ໃນລາວ ທີ່ໄດ້ ແນະນໍາວຽກງານ ເຣດ+ (REDD+). ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຢຍລະມັນ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ໃຫ້ການສະໜອງສິ່ງຈູງໃຈຕົ້ນຕໍແບບທະວີພາຄີ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ວຽກງານ ເຣດ+ (REDD+) ກໍຕາມ, ແຕ່ໃນຕອນທ້າຍ ຄາດໄວ້ວ່າເງິນທີ່ມາຈາກກົນໄກທີ່ອີງຕາມຜົນງານຈະມາປ່ຽນແທນການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້.

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸ

ຂະບວນການ ເຣດ+ (REDD+) ຕ້ອງການໃຫ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງໜັກແໜ້ນ ໃນການເລີ້ມສ້າງຕັ້ງກອບວຽກອັນຈໍາເປັນ ກ່ອນທີ່ມັນສາມາດເລີ້ມປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ຄົນທຸກຍາກ.

ໂຄງການ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການກຽມຄວາມພ້ອມ ຂອງລາວ ສໍາລັບ ກົນໄກ ເຣດ+ ດ້ວຍຫຼາຍວິທີທາງ:

 • ສໍາເລັດການສຶກສາເສັ້ນທຽບຖານ   ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບປັດຈຸບັນ ຂອງປ່າໄມ້ຢູ່ໃນລາວ  ຊຶ່ງລວມມີການປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານການເງິນຂອງ ເຣດ+ (REDD+) ແລະ ການສຶກສາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງການທໍາລາຍ ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ. 
 • ຊ່ວຍສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ ເຣດ+ (REDD+) ທັງໃນລະດັບ ສູນກາງ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນໃນຮູບແບບມາດຕະການສ້າງຄວາມ ອາດສາມາດ.
 • ຄະນະຊີ້ນໍາ ເຣດ+ ແລະ ຫ້ອງການ ເຣດ+ ຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ຢູ່ ຫົກ ແຂວງ  ທາງພາກເໜືອ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ.
 • ຄະນະຊີ້ນໍາ ເຣດ+ (REDD+) ແຫ່ງຊາດ ພ້ອມດ້ວຍ ພະແນກເຣດ+ (REDD+) ໄດ້ເລີ້ມເຄື່ອນໄຫວ.
 • 6 ໜ່ວຍງານສະເພາະດ້ານຂອງ ເຣດ+ (REDD+) ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນ.
 • ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຂະບວນການປັບປຸງກົດໝາຍປ່າໄມ້ ເພື່ອທີ່ຈະສ້າງກອບນິຕິກໍາໃຫ້ແກ່ວຽກງານ ເຣດ+ (REDD+).    
 • ໂດຍການຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄູ່ຮ່ວມງານ, ໂຄງການໄດ້ສ້າງແນວຄວາມຄິດພ້ອມດ້ວຍບົດແນະນໍາ ແລະ ສິ່ງພິມຕ່າງໆ ສໍາລັບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງປະຕິບັດ FPIC (ຂະບວນການສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມແບບອິດສະຫຼະໂດຍໄດ້ຮັບການລາຍງານລ່ວງໜ້າ).
 • ໄດ້ຮັບຮອງ ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ບ້ານ (VFMP) ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ສ້າງແຜນດໍາເນີນງານປ່າໄມ້ບ້ານປະຈໍາປີຂຶ້ນ ຮ່ວມກັບພະນັກງານລັດ ຈາກຂັ້ນເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ສູນກາງ. 
 • ໄດ້ສ້າງແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄຸມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ບ້ານ (VilFoMA) ຊຶ່ງເປັນການສະໜອງພື້ນຖານສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ
 • ຈັດສັນປ່າໄມ້ແບບຍືນນານ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນ ຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຢ່າງຍືນນານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນການພິຈາລະນາເຖິງວຽກງານການປົກປ້ອງ ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດ FPIC ທີ່ຈໍາເປັນ.
 • ໄດ້ແນະນໍາກິດຈະກໍາການຫຼຸດຜ່ອນເຊັ່ນ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ມາດຕະການສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ຢູ່ບ້ານທີ່ຖືກເລືອກທົດລອງ. ໃນຄະນະທີ່, ແນວທາງປະຕິບັດການສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມແບບອິດສະຫຼະໂດຍໄດ້ຮັບການລາຍງານລ່ວງໜ້າ (FPIC) ໄດ້ຖືກດໍາເນີນຢູ່ທັງໝົດ 70 ບ້ານ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກໂຄງການ. ເພາະສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງ ເຣດ+ ແລະ ເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.   
 • ຢູ່ໃນທັງໝົດ 70 ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ໂຄງການ ໃນສອງເມືອງ ຂອງແຂວງຫົວພັນ, ໄດ້ສໍາເລັດແຜນ ແລະ ສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ບ້ານ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຖືກເຊັນ ແລະ ຮັບຮອງໂດຍ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ເມືອງ. 
 • ສືບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ບ້ານ, ພະນັກງານປ່າໄມ້ບ້ານ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ ກໍຖືກສ້າງຂຶ້ນ.
 • ໄດ້ກະກຽມ ເອກະສານແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບແຜນງານການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ (ER-PIN) ຊຶ່ງກວມເອົາ ຫົກ ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວທີ່ລວມມີ ແຂວງຫົວພັນ.   
 • ໂຄງການ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນແຂວງຫົວພັນ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫຼວງນໍ້າທາ ໃນການກະກຽມແຜນປະຕິບັດງານ ເຣດ+ ຂັ້ນແຂວງ (PRAP) ທີ່ກຳນົດນະໂຍບາຍ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຈາກການທຳລາຍ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມ. ແຜນປະຕິບັດງານ ເຣດ+ ຂັ້ນແຂວງ (PRAP) ທັງໝົດສາມສະບັບ ຖືກຮັບຮອງ ໂດຍເຈົ້າແຂວງ. 
 • ອີງຕາມ ເອກະສານແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບແຜນງານການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ ເຣດ+ ຂັ້ນແຂວງ, ໂຄງການ ພ້ອມດ້ວຍ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ລວມທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ JICA ແລະ FAO, ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ຊ່ວຍສ້າງເອກະສານໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍຜິດ (ER-PD) ຊຶ່ງຖືກຍອມຮັບ ເຂົ້າໃນ ກອງທຶນກາກບອນ FCPF ຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນ ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2018. ເອກະສານ ER-PD ແມ່ນເປັນພື້ນຖານ ແກ່ ລັດຖະບານລາວ ໃນການຮັບເອົາການຈ່າຍເງິນຕາມຜົນງານ ຈາກວຽກງານ ເຣດ+. 
 • ເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວຍ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍຜິດ ພາຍໃຕ້ ກອງທຶນກາກບອນ FCPF, ໂຄງການ ໄດ້ສ້າງບົດສະເໜີ ຂໍການສະໜອງເງິນແບບຄົບຊຸດ ໄປຫາ ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF) ແລະ ໄດ້ຖືກຍື່ນຫາ ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ ໃນເດືອນມີນາ ປີ 2019.

Downloads

Further information