Dekarbonizacija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini

Kratak opis projekta

Naziv: Dekarbonizacija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini
Nalogodavac: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Zemlja: Bosna i Hercegovina
Nosilac projekta:  Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO)
Period trajanja: 2020. do 2023.
 

Polazna situacija

S ciljem stvaranja stabilnog i jedinstvenog regulatornog okvira i tržišnog prostora koji osigurava pouzdano snabdijevanje energijom i privlači investicije u energetski sektor s niskim udjelom ugljika, uspostavljena je Energetska zajednica između Evropske unije (EU) i niza zemalja Jugoistočne Evrope i šire. Kao jedna od ugovornih strana, Bosna i Hercegovina je predana implementaciji pravne stečevine EU koja je relevantna za energetiku, uključujući niz mjera za liberalizaciju i dekarbonizaciju energetskog sektora.
U tom kontekstu, Vlada Bosne i Hercegovine je postavila ambiciozne kratkoročne ciljeve za povećanje energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Trenutno priprema srednjoročnu strategiju dekarbonizacije koja uključuje sektorske energetske i klimatske strategije i čiji je vremenski horizont 2030. godina. Međutim, strateški i pravni okvir kojim se potiče dekarbonizacija energetskog sektora zemlje još uvijek nije dovoljno implementiran. Postignut je manji napredak na području energetski efikasne obnove zgrada, proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije (osim hidroenergije velikih razmjera) i učešća građana u energetskoj tranziciji.

Cilj

Vlada Bosne i Hercegovine postepeno implementira mjere dekarbonizacije i nadgleda nacionalne integrisane energetske i klimatske ciljeve. Javne institucije su spremne za uvođenje programa energetski efikasne obnove stambenih zgrada. Institucije koriste instrumente održive podrške kako bi  povećale udio velikih postrojenja obnovljivih izvora energije, uz poticanje decentraliziranog snabdijevanja energijom za građane – građanske energije.

Naš pristup

Projekt pruža podršku Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO) i entitetskim ministarstvima energetike u razvoju individualnih i organizacionih kapaciteta. Cilj je uspostaviti funkcionalne jedinice koje su posvećene planiranju, koordinaciji i praćenju dugoročnih scenarija dekarbonizacije usklađenih s ciljevima koji se trebaju postići do 2050. godine. Podržavajući stvaranje digitalnog sistema praćenja kojim upravljaju državna i entitetska ministarstva energije, državne i entitetske agencije za statistiku i druga relevantna tijela omogućiti će praćenje napretka. Nadalje, projekat unaprijeđuje sposobnosti javnih institucija za provođenje javnih konsultacija i uspostavljanje dijaloga između civilnog društva i javnog i privatnog sektora. Uz to, energetski menadžeri na državnom, entitetskom, kantonalnom i općinskom nivou prolaze obuku za poboljšanje kvaliteta prikupljanja podataka koristeći predviđeni sistem praćenja.

Poticanjem dekarbonizacije u sektoru stambenih zgrada, projekat podržava nadležna tijela u stvaranju programa za energetsku efikasnost koji kroz participativan proces uključuju finansijske institucije, kompanije i domaćinstva još od rane faze planiranja. Također stvara digitalizirane instrumente, poboljšava kapacitete odgovornih za provođenje programa, uključuje javni i privatni sektor kao i građane kroz kampanje javnog informisanja, te pokreće prijedloge za izmjene i dopune trenutnog zakonodavstva.

Prelaskom sa strategije na realizaciju aktivnosti, projekt podržava pilot procese koji potiču dekarbonizaciju u proizvodnji energije. S jedne strane, projekt jača kapacitete lokalnih aktera za pripremanje poslovnih planova za projekte građanske energije, što zauzvrat potiče učešće građana u predviđenoj reformi energetskog sektora. S druge strane, pruža savjete za provođenje prve aukcije za proizvodnju energije iz o

Posljednje ažuriranje: januar 2021

OSTALI JEZICI